Fresh skin make-up

Fresh skin make-up01 Nov 2016
4
Doll lashes

Doll lashes12 Jun 2016
13
My hair routine

My hair routine20 Dec 2015
19
Daily make-up

Daily make-up03 Sep 2015
42
Aesop ♥

Aesop ♥10 Sep 2013
28
Homemade scrub

Homemade scrub02 Aug 2013
27
Harmonie du soir by Chanel